Soutěžní a technická pravidla

Aktualizace:
15.01.2016 (odst.1.4: vše se jede pouze na koberci, nic na RCP)
28.12.2015 (označení aut startovními čísly, odst.1.13)
24.12.2015 (min/max povolené průměry kol Stock/Retro/Truck/F1)
27.11.2015 (kvalifikační schéma Stock/Open/Retro/Expert/Truck/F1)
25.11.2015 (Retro/F1/Truck - upřesněny motory, aku, převody)
31.10.2015 (editovány odst.1.8., 1.12, 1.13)
30.10.2015 (M1:28 Stock pouze aku NiMH a min.hmotnost karoserie 30g)
29.10.2015 (M1:18 připuštěn i motor Feigao MBLN13084-40S)
30.08.2015 (oprava chyb odst.2.5 a 2.6)
11.04.2015 (oprava překlepů)
01.02.2015 (první upload)


nestand

Soutěžní pravidla   M1:18   M1:24   M1:28   M1:32  

Soutěžní pravidla
.
1.  Základní pravidla
.
1.1  Závodníci

Závodu se může zúčastnit závodník z jakéhokoliv regionu či země. Účast není podmíněna klubovou příslušností, domácí či zahraniční licencí. Závodník je povinen se v určený čas stanoveným pořadatelem registrovat do závodu. Může se registrovat ve více kategoriích, pokud splní jejich technickou specifikaci. Závodník je povinen dbát pokynů pořadatele, zúčastnit se rozpravy jezdců, dle pokynu pořadatele předložit model k technické kontrole a po skončení svojí jízdy plnit funkci nasazovače pro následující skupinu, pokud není stanoveno jinak. Pokud tak nemůže učinit, musí si za sebe zajistit náhradu a o tomto informovat rozhodčího závodu.

.
1.2  Odpovědnost za škody

Každý, kdo se zúčastní závodu zodpovídá za případnou škodu způsobenou svojí činností a je povinen max. do 30 dnů od jejího vzniku provést narovnání s poškozeným subjektem, pokud se dotčené strany nedohodnou jinak. Pokud škodu způsobí mladistvý, zodpovídá za ni jeho zákonný zástupce nebo osoba, která mladistvého na závodě doprovází.

.
1.3  Závod

Závod pro danou kategorii bude odstartován, pokud se ho zúčastní minimálně 5 závodníků.

.
1.4  Dráha

Pro hlavní závod povrch kobercový, na kterém se zřetelně vyznačí jízdní dráha. Na dráze se dále vyznačí prostor depa, měření, startu kvalifikace a startovní rošt pro start finále.

.
1.5  Přihláška do závodu

Závodník se přihlásí do závodu způsobem stanoveným pořadatelem v propozicích závodu. Pozdě přihlášeného závodníka nemusí pořadatel do závodu přijmout. Přihláška do závodu musí minimálně obsahovat jméno a příjmení závodníka, ročník narození, soutěžní kategorii, dvě frekvence řídící RC soupravy, popřípadě uvedení jiného systému (např. DSM, AFS), číslo personálního čipu a klubovou příslušnost či jeho sídlo. Podáním přihlášky do závodu se závodník zároveň zavazuje k plnění jednotlivých ustanovení těchto pravidel.

.
1.6  Startovné

Výši startovného určuje pořadatel v propozicích závodu. Pokud se závodník zaregistruje do více kategorií, tak platí startovné za každou z nich. V tomto případě může pořadatel výši startovného zvýhodnit. Při dodatečné registraci závodníka, může být pořadatelem vyžadováno zvýšené startovné.

.
1.7   Frekvence

Pokud závodník nepoužije pro řízení modelu technologii DSM, AFS tak musí mít pro řídící RC soupravu k dispozici nejméně dvě rozdílné frekvence. Jak se ve finálové skupině vyskytnou dvě stejné frekvence, má povinnost tuto změnit za náhradní závodník s horší postupovou pozicí. Pokud jeho náhradní frekvence koliduje s jinou frekvencí nížeji postaveného závodníka, tak je nížeji postavený závodník povinný použít taky náhradní frekvenci, která nesmí kolidovat s frekvencemi výše postavených závodníků a dále se postupuje dle uvedeného pravidla. Pokud závodník nemůže svojí kolidující frekvenci zaměnit, nebude k jízdě připuštěn.

.
1.8  Nasazovači

Funkci nasazovače plní určené osoby, závodníci NÁSLEDUJÍCÍ skupiny. Počet nasazovačů a místa nasazování upřesní pořadatel závodu v rozpravě. Funkce nasazovače skončí v momentě ukončení jízdy posledního závodníka skupiny. Nasazovač nasazuje model vždy do určeného směru jízdy a to na místě, kde model opustil trať anebo se zastavil. Nasazuje se pouze takový model, který není schopen dalšího samostatného pohybu (převrácený, zablokovaný, atp.). Při nasazovaní dbá nasazovač na to, aby neohrozil jízdu druhých závodníků. Toto neohrožení má přednost před nasazením. V případě poruchy na modelu nasazovač položí model mimo trať a nepokouší se model opravit. V případě nehody více modelů postupuje nasazovač při jejich nasazení postupně v pořadí časové posloupnosti událostí. Nasazovači jsou povinni být na jim určených místech minimálně 30 sekund před započetím jízdy. Povinnosti nasazování aut je zproštěn soutěžící, který zároveň zastává roli hlavního pořadatele, rozhodčího, traťového maršála či časoměřiče.

.
1.9  Měření jízdy

Měření je prováděno měřícím zařízením AMB u kat. M1:18 a u ostatních kat. měřícím zařízením ROBITRONIC. Každý závodník je povinen mít v modelu instalovaný měřící čip. Číslo personálního čipu nahlásí závodník pořadateli při přihlášení do závodu. Za správnou instalaci a funkčnost měřícího čipu do modelu zodpovídá závodník. V případě použití jiného čipu, než nahlášeného při prezentaci, či jeho nesprávné instalace do modelu, kdy je měření znemožněno, je závodník z jízdy diskvalifikován. V případě, že nastane během jízdy porucha na měřícím zařízení, jízda se anuluje a do vyhodnocení závodu se nezapočítává. V případě poruchy měřícího čipu se jízda neopakuje a rozhodčí může výsledek zkorigovat na základě doložitelných podkladů.

.
1.10  Snímací úsek měření

Za přejezd snímacím úsekem měření zodpovídá závodník. V případě, že snímacím úsekem neprojel, kolo se mu nezapočte. Při nezaviněném incidentu, který má za následek neprojetí snímacím úsekem, rozhodne o započtení tohoto kola rozhodčí.

.
1.11  Předčasné ukončení závodu

Pokud je z různých nepředvídatelných okolností závod přerušen a není možné ho dále obnovit, závod se předčasně ukončí. Vyhodnocení závodu se po té provede z doposud odjetých jízd. Do výsledku se nezapočítají jízdy v úrovni, které neodjely všechny skupiny závodníků.

.
1.12   Traťoví maršálové

Roli traťových maršálů plní osoby pověřené pořadateli a jejich posláním je dohlížet na pořádek na trati. Závodníci jsou povinni během jízdy uposlechnout pokynů traťových maršálů, Pokud se tak nestane, múže být soutěžící penalizován napomenutím, diskvalifikací v jízdě, při opakování prohřešku i diskvalifikací ze závodů. Traťoví maršálové jsou oprávněni pořadatele či ředitele závodu o nekázni soutěžícího upozornit v průběhu jízdy či po jejím skončení a společně rozhodnout o druhu postihu.

.
1.13   Označení aut startovními čísly

Pro usnadnění orientace traťových maršálů a přesnou identifikaci aut na trati může pořadatel nařídit označení aut startovními čísly. Bude upřesněno při rozpravě. V případě potřeby označení aut startovními čísly je soutěžící povinnen viditelně umístit pořadatelem dodané a přidělené startovní číslo na střechu či zadní okno karoserie auta. Neuposlechnutí pokynu pro označení auta či nevhodné umístění startovního čísla soutěžícím může být důvodem penalizace soutěžícího, při opakovaném neuposlechnutí i důvodem diskvalifikace. Předpokládaný rozměr štítku se startovním číslem je 25x25 mm.

.
1.14   Protesty

Protest proti narušení pravidel je oprávněn podat závodník nebo vedoucí družstva a to do 5 minut po incidentu. Protest se podává písemně do rukou řediteli závodu nebo rozhodčímu s kaucí 500 Kč. Jiný způsob podání protestu se neuznává. V případě nesložení kauce se o protestu nerozhoduje. O protestu rozhodne jury složená z ředitele závodu, rozhodčího a zvoleného zástupce závodníků. O protestu musí být rozhodnuto do 15 minut od jeho podání, jinak se považuje za uznaný. Rozhodnutí o protestu je konečné, neměnné a nelze se proti němu odvolat. V případě uznání protestu se kauce vrací. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele závodu.

Rovněž v případě jakýchkoliv sporů či pochyb o správnosti výkladu soutěžních či technických pravidel má právo definitivního rozhodnutí ředitel závodu. Stejně tak v případě připuštění či nepřipuštění sporného řešení na autě do závodu. Proti konečnému verdiktu ředitele závodu už není odvolání.

.
2.  Soutěžní pravidla
.
2.1  Základní ustanovení společná pro všechny kategorie
.
2.1.1  Trénink

V určenou dobu dle časového harmonogramu se organizuje volný trénink. Závodník, který jde trénovat, je povinen si zkontrolovat frekvenci trénujících závodníků. Pokud má z nich někdo frekvenci shodnou, tak závodník, který čeká na uvolnění frekvence upozorní trénujícího závodníka a domluví se, jak se budou střídat. Při tréninku se z pravidla měření a nasazování modelů neorganizuje. Účast na volném tréninku je pro závodníka nepovinná. Pořadatel může organizovat měřený trénink. Ten se zpravidla uskutečňuje po rozpravě. Účast na tomto tréninku je pro závodníka povinná pouze od fáze kontroly rušení modelů ve skupině do fáze ukončení kontroly funkčnosti měřících čipů. Pokud se měřený trénink neuskuteční, bude zkouška rušení zorganizována při první kvalifikační jízdě.

.
2.1.2   Rozprava

Zpravidla po volném tréninku pořadatel uspořádá se závodníky rozpravu. Závodník je povinen se této rozpravy zúčastnit. Pořadatel na rozpravě představí funkcionáře závodu, určí stanoviště nasazovačů, seznámí závodníky s organizačními pokyny pro průběh závodu a popřípadě si zde jezdci zvolí svého zástupce pro případné posuzování protestů (viz bod 1.12).

.
2.1.3  Stanoviště pro řízení modelů

Pořadatel určí prostor pro řízení modelů. Z jiného prostoru je řízení modelu zakázáno. Závodníci si v první rozjížďce vyberou svoje stanoviště pro řízení modelu v tomto prostoru dohodou. Pokud k dohodě nedojde, tak závodníkům určí stanoviště rozhodčí. Závodníci jsou určení stanovišť povinni respektovat. V průběhu ostatních jízd závodník použije stejného stanoviště. Ve finálové jízdě si závodníci vybírají stanoviště v pořadí od nejlepšího umístění z rozjížděk k nejhoršímu. Závodník je povinen být na stanovišti v prostoru pro řízení modelů nejpozději 30 sekund před startem jízdy a tento prostor nesmí po dobu jízdy opustit.

.
2.1.4  Rozdělení závodníků do skupin pro kvalifikaci

Pro uskutečnění kvalifikačních jízd rozdělí pořadatel závodníky do skupin. Při tom může dbát na to, aby v jedné skupině byla přibližně stejná výkonnostní kvalita závodníků. Při rozdělování závodníků do skupin bere pořadatel ohled na konflikt hlavních frekvencí. Nekonfliktnost frekvencí ve skupině řeší pořadatel se závodníky dohodou. Počet závodníků ve skupině určuje pořadatel na základě propustnosti tratě.

.
2.2  Soutěžní pravidla M1:28/24 Stock, Open, Retro, Expert
.
2.2.1  Kvalifikační jízdy

Organizuje se jedna kvalifikační jízda v trvání 4 minut + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Před kvalifikací je závodník povinen předložit model k technické kontrole. Pokud model nesplňuje technická pravidla, tak není závodníkovi start v kvalifikaci umožněn. Pro kvalifikaci jsou závodníci rozděleni do skupin dle rozhodnutí pořadatele. Všichni závodníci mají možnost se kvalifikovat do závodu tak, že ve vyčleněném čase mají právo i povinnost zajet minimálně tři měřená kola. Po dobu kvalifikace je dovoleno na modelu měnit nastavení, a to mimo prostor dráhy. Soutěžící, který právě nezajíždí kvalifikační kolo, má povinnost opustit ideální závodní stopu a opustit závodní dráhu.

.
2.2.2  Vyhodnocení kvalifikačních jízd

Kritériem výsledku je součet tří nejrychleji zajetých kvalifikačních kol. Dle takto korigovaného výsledku se sestaví pořadí závodníků pro finálové jízdy. Pokud přesáhne počet závodníků kapacitu dráhy, tak pořadatel rozdělí závodníky pro absolvování závodu do skupin dle výsledku kvalifikace.

.
2.2.3  Finálové jízdy

Organizují se 3 finálové jízdy v trvání 7 minut. + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Do všech finálových jízd se startuje hromadně ze startovního roštu, a to na pokyn startéra. Pozici na startovním roštu určuje pořadí z kvalifikačních jízd, kde nejlepší závodník z kvalifikace zaujímá první místo na startovním roštu, atd. Minimální čas mezi startem stejné skupiny do další finálové jízdy je minimálně 20 minut. Se souhlasem všech dotčených závodníků může být tento čas upraven. Toto musí být dohodnuto v rozpravě.

.
2.3  Soutěžní pravidla pro kategorii M1:24 FORMULE
.
2.3.1  Kvalifikační jízda

Organizuje se jedna kvalifikační jízda v trvání 4 minut + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Před kvalifikací je závodník povinen předložit model k technické kontrole. Pokud model nesplňuje technická pravidla, tak není závodníkovi start v kvalifikaci umožněn. Pro kvalifikaci jsou závodníci rozděleni do skupin dle rozhodnutí pořadatele. Všichni závodníci mají možnost se kvalifikovat do závodu tak, že ve vyčleněném čase mají právo i povinnost zajet minimálně tři měřená kola. Po dobu kvalifikace je dovoleno na modelu měnit nastavení, a to mimo prostor dráhy. Soutěžící, který právě nezajíždí kvalifikační kolo, má povinnost opustit ideální závodní stopu a opustit závodní dráhu.

.
2.3.2  Vyhodnocení kvalifikační jízdy

Kritériem výsledku je součet tří nejrychleji zajetých kvalifikačních kol. Dle takto korigovaného výsledku se sestaví pořadí závodníků pro finálové jízdy. Pokud přesáhne počet závodníků kapacitu dráhy, tak pořadatel rozdělí závodníky pro absolvování závodu do skupin dle výsledku kvalifikace.

.
2.3.3  Finálová jízda

Organizuje se jedna jízda v trvání 20 minut + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Do závodu se startuje hromadně ze startovního roštu, a to na pokyn startéra. Pozici na startovním roštu určuje pořadí z kvalifikace, kde nejlepší závodník z kvalifikace zaujímá první místo na startovním roštu, druhý druhé, atd. Závodník, který kvalifikaci neabsolvoval startuje z poslední pozice. Pokud je takových závodníků více, tak jejich pořadí na konci startovního pole určí los.
Během závodu je závodník povinen min. 2x zastavit v boxech (vyčleněném prostoru pořadatelem) a vykonat činnost dle pokynu pořadatele. Interval zastávky není stanoven, avšak 1. započitatelná zastávka může být vykonána až po 5 minutách od startu závodu a druhá započitatelná zastávka musí být vykonána min. 5 minut před koncem časového limitu určeného pro závod.
Pořadatel je povinen ohlásit počátek doby určené pro vykonání započitatelných zastávek a ohlásit konec této doby. Pokud se tak nestane, tak rozhodčí závodu nesmí udělit sankci za nesplnění povinnosti závodníka zastávky vykonat (viz kapitola 4).
Po vypršení časového limitu závodu je závodník povinen předat model k technické kontrole. Závodník, který tak neučiní, je ze závodu bez dalšího diskvalifikován.

.
2.4  Soutěžní pravidla pro kategorii M1:32 TRUCK
.
2.4.1  Truck-Stock a Truck-Open

Truck-Stock a Truck-Open: nikdo nemůže jet obě kategorie, musí si vybrat jen jednu, trucky totiž pojedou společně, na trati se tedy pravděpodobně setkají trucky dvojí specifikace, pouze vyhodnocení výsledků proběhne odděleně. To tedy dává dobrou příležitost pro více pilotů obsadit pozici na stupních vítězů. Do příslušné kategorie trucků soutěžící zařadíme, podle toho, co upřesní při registraci. Kategorie Truck-Stock bude samozřejmě podléhat přísné kontrole definovaných omezujících parametrů.

.
2.4.2  Kvalifikační jízda

Organizuje se jedna kvalifikační jízda v trvání 4 minut + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Před kvalifikací je závodník povinen předložit model k technické kontrole. Pokud model nesplňuje technická pravidla, tak není závodníkovi start v kvalifikaci umožněn. Pro kvalifikaci jsou závodníci rozděleni do skupin dle rozhodnutí pořadatele. Všichni závodníci mají možnost se kvalifikovat do závodu tak, že ve vyčleněném čase mají právo i povinnost zajet minimálně tři měřená kola. Po dobu kvalifikace je dovoleno na modelu měnit nastavení, a to mimo prostor dráhy. Soutěžící, který právě nezajíždí kvalifikační kolo, má povinnost opustit ideální závodní stopu a opustit závodní dráhu.

.
2.4.3  Vyhodnocení kvalifikační jízdy

Kritériem výsledku je součet tří nejrychleji zajetých kvalifikačních kol. Dle takto korigovaného výsledku se sestaví pořadí závodníků pro finálové jízdy. Pokud přesáhne počet závodníků kapacitu dráhy, tak pořadatel rozdělí závodníky pro absolvování závodu do skupin dle výsledku kvalifikace.

.
2.4.4  Finálová jízda

Organizují se 3 finálové jízdy v trvání 15 minut + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Do všech finálových jízd se startuje hromadně ze startovního roštu, a to na pokyn startéra. Pozici na startovním roštu do 1. finálové jízdy určuje pořadí z kvalifikačních jízd, kde nejlepší závodník z kvalifikace zaujímá první místo na startovním roštu, atd. Závodník, který kvalifikaci neabsolvoval startuje z poslední pozice. Pokud je takových závodníků více, tak jejich pořadí na konci startovního pole určí los. Do dalších finálových jízd je startovní pozice určena dle průběžného pořadí v závodu. Minimální čas mezi startem stejné skupiny do další finálové jízdy je 5 minut, pokud při rozpravě jezdců není dohodnuto jinak.
Během každé finálové jízdy je závodník povinen min. 2x zastavit v boxech (vyčleněném prostoru pořadatelem) a vykonat činnost dle pokynu pořadatele. 1. započitatelná zastávka může být vykonána až po 3 minutách od startu finálové jízdy a druhá započitatelná zastávka musí být vykonána minimálně po absolvování 5 kol od zastávky 1. a min. 3 minuty před koncem časového limitu určeného pro jednu finálovou jízdu. Pořadatel je povinen ohlásit počátek doby určené pro vykonání započitatelných zastávek a ohlásit konec této doby. Pokud se tak nestane, tak rozhodčí závodu nesmí udělit sankci za nesplnění povinnosti závodníka zastávky vykonat (viz kapitola 4)

.
2.5  Soutěžní pravidla pro kategorii M1:18
.
2.5.1  Kvalifikační jízdy

Organizují se 2 kvalifikační jízdy v trvání 6 minut. + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Do kvalifikační jízdy se startuje postupně a to na pokyn startéra. Čas mezi startem stejné skupiny do další jízdy je minimálně 20 minut. Se souhlasem všech dotčených závodníků může být tento čas změněn při rozpravě. V prvním kole kvalifikační jízdy závodníci startují do jízdy v pořadí dle rozpisu pořadatele. V dalších kolech se startuje dle výsledku pořadí dosaženého v předcházející jízdě. Systém kvalifikačních jízd se upřesní při rozpravě.

.
2.5.2  Vyhodnocení kvalifikačních jízd

Kritériem výsledku je počet kol s dosaženým časem potřebným pro dokončení posledního kola nad stanovený časový limit. Výsledné pořadí z kvalifikačních jízd se stanoví tak, že se započte jeden nejlepší dosažený výsledek. Při shodném počtu kol, je rozhodující čas a při shodném výsledku je rozhodující další nejlepší dosažený výsledek. Dle takto korigovaného výsledku se sestaví pořadí závodníků. Dle výsledného pořadí se rozdělí závodníci do skupin pro finálové jízdy.

.
2.5.3  Finálové jízdy

Organizují se 4 finálové jízdy v trvání 8 minut (Formule 1:18) respektive 6 minut (Stock 2WD a 4WD) + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Do všech finálových jízd se startuje hromadně ze startovního roštu, a to na pokyn startéra. Pozici na startovním roštu určuje pořadí z kvalifikačních jízd, kde nejlepší závodník z kvalifikace zaujímá první místo na startovním roštu, atd. Minimální čas mezi startem stejné skupiny do další finálové jízdy je minimálně 20 minut. Se souhlasem všech dotčených závodníků může být tento čas upraven. Toto musí být dohodnuto v rozpravě.

2.6  Vyhodnocení závodu

Kritériem výsledku je součet počtu kol s dosaženým časem potřebným pro dokončení posledního kola nad stanovený časový limit. Mimo kategorii M1:24 FORMULE se od tohoto součtu odečte jeden nejhorší finálový výsledek. Dle takto korigovaného výsledku se sestaví pořadí závodníků a při tom nerozhoduje, v jaké finálové skupině závodník jel. V případě stejného výsledku rozhoduje o pořadí součet všech jízd. V případě shody se lépe umístí závodník, který byl lepší v kvalifikaci.
Před vyhodnocením závodu se uveřejní výsledné pořadí závodníků. Pokud nedojde do 10 min. po tomto uveřejnění k podání protestu proti tomuto pořadí, tak se výsledky považují za nezvratné a platné a závod se oficiálně vyhodnotí.

2.7  Vyhlášení výsledků

Ve všech kategoriích se při závěrečném vyhodnocení závodů vyhlašují výsledky v celkovém pořadí dané kategorie.
Kromě toho jsou v kategorii Stock 1:28 jako věková podkategorie vyhlášeny zvláště ještě výsledky Mladších juniorů, Starších juniorů, Seniorů a Old stars.
V kategorii Truck se sleduje výsledek v absolutním pořadí, avšak soutěžící jedoucí v kategorii Truck-Stock budou vyhlášení jako podkategorie.

3.  Sankce
.

Upozornění a sankce je oprávněn udělovat ředitel závodu a časoměřič. Upozornění a sankce vydané během závodu mohou být součástí výsledkové listiny. Upozornění a sankce se mohou závodníku udělit za tyto incidenty:

 • Po předcházejícím upozornění za nesportovní chování, bezohlednou jízdu, při které poškozuje ostatní závodníky, neumožnění předjetí rychlejším závodníkům, verbální útoky směřující k závodníkům nebo nasazovačům, popřípadě užívání hrubých vulgárních slov může být udělen STOP AND GO (zastavení na určeném místě na minimálně 5 vteřin). Po dvou udělených sankcích může následovat vyloučení závodníka z jízdy a při opakování incidentu se může závodník vyloučit z celého závodu
 • Za nedodržení technických pravidel v jízdě se závodník diskvalifikuje z této jízdy. Při opakování porušení technických pravidel a při odmítnutí předat model k technické kontrole se závodník diskvalifikuje z celého závodu
 • Za nepřítomnost jako nasazovač se závodníku škrtne nejlepší dosažený výsledek z doposud odjetých jeho jízd. To neplatí, pokud si za sebe zabezpečí náhradu a o tomto informuje rozhodčího
 • Za neuvolnění stanoviště závodníku v prostoru pro řízení modelů dle ust. 2.1.3 se závodník diskvalifikuje z této jízdy
 • Za nerespektování těchto pravidel, pokynů rozhodčího a organizačních pokynů pořadatele; po dvou předcházejících upozorněních může následovat vyloučení závodníka z celého závodu
 • Při nenaplnění článku 2.3.3 a 2.4.3 týkajících se povinných zastávek v boxu penalizace odečetem 10 kol z dosaženého výsledku
.Soutěžní pravidla   M1:18   M1:24   M1:28   M1:32  

Technická pravidla pro kategorii 1:18
.
Základní ustanovení:
 • závodník je garantem toho, že jeho model odpovídá po celý průběh závodů technickým pravidlům
 • žádná část modelu nesmí poškozovat trať a její příslušenství (mantinely, bezpečnostní prvky, atd.)
 • ředitel závodu, rozhodčí nebo technický komisař má právo v průběhu závodu kdykoliv zkontrolovat kterýkoliv přihlášený model do závodu, zda odpovídá stanovené technické specifikaci pro danou závodní kategorii
Karosérie:
 • nesmí být průhledná a musí být barevně vyhotovená
 • musí mít průhledné přední sklo (tónovaní skel je povoleno, pokud neomezí funkčnost optického čipu)
 • imitace bočního a zadního zasklení je povolena
 • otevřená karoserie typu „spider“ nebo formule musí obsahovat figurínu jezdce nebo alespoň jeho podstatnou část (hlava, ramena, ruce)
 • při pohledu shora musí být kola zakrytá a nesmí přesahovat přes obrys karosérie (mimo karosérie typu formule)
 • legálnost použití karosérie posuzuje rozhodčí, a to zcela individuálně
Podvozek:
 • může být libovolné konstrukce
 • žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys použité karoserie
Přední nárazník:
 • k ochraně karosérie je povoleno použít průsvitný přední nárazník
 • může být od jakéhokoliv výrobce nebo amatérsky vyrobený
 • může v nezbytné míře přesáhnout maximální povolené rozměry modelu a pokud je přesáhne v jeho přední části, tak musí být ohnutý směrem nahoru
Pohon:
 • model smí být poháněný jen jedním motorem
 • model by měl být vybaven zpátečkou
 • motor velikosti 280 je povolený výhradně neupravený stejnosměrný MIG 280 (včetně racing a sporting variant)
 • jakákoliv pochybnost o legálnosti motoru ze strany technických rozhodčí z něj činí motor nelegální
Pneumatiky:
 • povoleny jsou pneumatiky jen černé barvy
 • mazání pneumatik je povoleno nearomatickými mazadly, nesmí však zanechávat stopy na povrchu koberce
 • místo na otření pneumatik bude určeno při rozpravě
Baterie:
 • LiPol baterie musí být v modelu vhodně chráněné před náhodným poškozením během závodu.
 • soutěžící zodpovídá za dodržení standardních bezpečnostních opatření při nabíjení akumulátorů a nese za tuto činnost plnou zodpovědnost. Zejména se doporučuje nabíjení LiPo akumulátorů v bezpečnostních obalech (Liposáčky)
RC výbava:
 • je povolena pouze taková, která splňuje platnou legislativu České republiky

.
Kategorie STOCK 4WD, STOCK 2WD a OPEN
 • STOCK 4WD - poháněné obě nápravy
 • STOCK 2WD - poháněná jedna, zadní, nedělená náprava
Karosérie:
 • netříštivá (lexan, PET apod.) v příslušném měřítku
 • přes karosérii z boku nesmí přečnívat křídlo
Podvozek:
 • jakýkoliv v měřítku 1:18
 • poháněna může být jedna nebo obě nápravy dle kategorie
Rozměry:
 • max. šířka karosérie 118 mm
 • max. šířka podvozku 115 mm
 • max. rozvor 160 mm
 • max. průměr kol 38 mm
 • max. šířka zadních kol 25 mm
Motor:
 • STOCK 4WD - výhradně neupravený motor MIG 280 nebo Ammo 20-30-2650kV nebo Feigao MBLN13084-40S
 • po dohodě s hl.rozhodčím je možno použít i motor 180 s 5-ti článkem 6V - Nixx
 • STOCK 2WD -  výhradně neupravený motor MIG 280 nebo Ammo 20-30-2650kV nebo Feigao MBLN13084-40S
 • OPEN motor bez omezení
Baterie:
 • jmenovité napětí max.7,4 V (např. baterie max. 2 články Lixx nebo 6 článků Nixx)
.
Kategorie FORMULE
.
Karosérie:
 • vzhled F1 včetně velikosti obou křídel
Podvozek:
 • povoleno je pevné i nezávislé zavěšení obou náprav a dělené i nedělené osy včetně diferenciálu
Rozměry:
 • rozvor 160 až 175 mm
 • max. šířka zadní nápravy s koly 120 mm
 • max. průměr kol 38 mm
 • max. šířka zadních kol 25 mm
Motor:
 • motor MIG 280 nebo Ammo 20-30-2650kV nebo Feigao MBLN13084-40S
Baterie:
 • jmenovité napětí max. 7,4 V
.


Soutěžní pravidla   M1:18   M1:24   M1:28   M1:32  

Technická pravidla pro kategorii 1:24
.
Základní ustanovení:
 • závodník je garantem toho, že jeho model odpovídá po celý průběh závodů technickým pravidlům
 • žádná část modelu nesmí poškozovat trať a její příslušenství (mantinely, bezpečnostní prvky, atd.)
 • ředitel závodu, rozhodčí nebo technický komisař má právo v průběhu závodu kdykoliv zkontrolovat kterýkoliv přihlášený model do závodu, zda odpovídá stanovené technické specifikaci pro danou závodní kategorii
Karosérie:
 • nesmí být průhledná a musí být barevně vyhotovená
 • musí mít průhledné přední sklo (tónovaní skel je povoleno, pokud neomezí funkčnost optického čipu)
 • imitace bočního a zadního zasklení je povolena
 • otevřená karoserie typu „spider“ nebo formule musí obsahovat figurínu jezdce nebo alespoň jeho podstatnou část (hlava, ramena, ruce)
 • při pohledu shora musí být kola zakrytá a nesmí přesahovat přes obrys karosérie (mimo karosérie typu formule)
 • legálnost použití karosérie posuzuje rozhodčí, a to zcela individuálně
Podvozek:
 • může být libovolné konstrukce s pohonem výhradně zadní nedělené nápravy
 • žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys použité karoserie
Přední nárazník:
 • k ochraně karosérie je povoleno použít průsvitný přední nárazník
 • může být od jakéhokoliv výrobce nebo amatérsky vyrobený
 • může v nezbytné míře přesáhnout maximální povolené rozměry modelu a pokud je přesáhne v jeho přední části, tak musí být ohnutý směrem nahoru
Pohon:
 • model smí být poháněný jen jedním motorem
 • model by měl být vybaven zpátečkou
 • jakákoliv pochybnost o legálnosti motoru ze strany technických rozhodčí z něj činí motor nelegální
Pneumatiky:
 • povoleny jsou pneumatiky jen černé barvy
 • mazání pneumatik je povoleno nearomatickými mazadly, nesmí však zanechávat stopy na povrchu koberce
 • místo na otření pneumatik bude určeno při rozpravě
Baterie:
 • při použití baterie typu LiXx musí být tyto chráněny tak, aby se během jízdy nedaly náhodně poškodit
 • soutěžící zodpovídá za dodržení standardních bezpečnostních opatření při nabíjení akumulátorů a nese za tuto činnost plnou zodpovědnost. Zejména se doporučuje nabíjení LiPo akumulátorů v bezpečnostních obalech (Liposáčky)
RC výbava:
 • je povolena pouze taková, která splňuje platnou legislativu České republiky

.
Kategorie EXPERT
.
Rozměry modelu:
 • max. šířka modelu - 90 mm
 • min. šířka modelu přes zadní kola - 85 mm
 • min. délka modelu s přítlačným křídlem - 180 mm
 • max. délka modelu s přítlačným křídlem - 210 mm
 • max. rozvor - 116 mm
 • min. rozvor – 106 mm.
Motor:
 • libovolný
Baterie:
 • libovolné konstrukce s jmenovitým napětím max. 7,4 V
.
Kategorie RETRO
.
Karosérie:
 • musí odpovídat polomaketě automobilu reálné předlohy
 • nesmí byt doplněna o žádné přídavné spoilery a křídla a jiné doplňky zlepšující její aerodynamiku, které reálný vzor nemá
 • může byt amatérsky vyrobena z libovolného materiálu mimo tzv.lexanu a jiných čirých lisovaných hmot, u kterých by bylo potřebné dovážení na přípustnou hmotnost
 • nesmí se použít karosérie profesionálně zhotovena pro RC modely KYOSHO, IWAVER, X-MODS a podobně,přípustná minimální hmotnost - 30 g
Rozměry modelu:
 • max. šířka modelu - 85 mm
 • max. šířka podvozku přes kola – 82 mm
 • max. rozvor - 125 mm
 • max. šířka kol - 15 mm
 • povolené průměry kol: min.22 mm, max.26 mm
Motor:
 • povolené jsou pouze tyto motory: Atomic Stock (AR-030 a AR-030-V), Atomic Standart (AR-076-BB), Atomic Stock Plus 17mm (MO-028), Atomic Stock ZF 17mm (MO-031), Atomic Stock R (MO-006), Kyosho XSpeed (MZW8P), Kyosho Standard (MZ09P). Motory nesmí být nijak upravovány pro zvýšení výkonu.
Baterie:
 • 4x AAA NiMH 1,2-1,25V na článek
Převody:
 • 1:6,14 (7/43z) a pomalejší (např.7/44, 7/45, 6/43, 6/44, atd).
 • Pořadatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu modelu, soutěžící přitom je povinnen demontovat zadní kolo, aby bylo možno zkontrolovat převody.
.
Kategorie FORMULE
.
Karosérie:
 • může byt amatérsky vyrobena z libovolného materiálu mimo tzv. lexanu a jiných čirých lisovaných hmot
 • tvar použité karosérie musí být shodný s tvarem karosérie komerčně dodávané fy KYOSHO nebo tvarem skutečné předlohy
 • šířka předního křídla nesmí přesáhnout přes přední kola
Podvozek:
 • nezbytný přesah části podvozku přes půdorysný obrys použité karosérie se toleruje
 • musí být odkryta kola
Přední nárazník:
 • k ochraně karosérie je povoleno použít průsvitný přední nárazník
 • může být od jakéhokoliv výrobce nebo amatérsky vyrobený
 • nesmí přesáhnout maximálně povolené rozměry modelu
Rozměry modelu:
 • určeny rozměrovým plánkem

Motor:
 • povolené jsou pouze tyto motory: Atomic Stock (AR-030 a AR-030-V), Atomic Standart (AR-076-BB), Atomic Stock Plus 17mm (MO-028), Atomic Stock ZF 17mm (MO-031), Atomic Stock R (MO-006), Kyosho XSpeed (MZW8P), Kyosho Standard (MZ09P). Motory nesmí být nijak upravovány pro zvýšení výkonu.
Baterie:
 • 4x AAA NiMH 1,2-1,25V na článek
Převody:
 • 1:6,14 (7/43z) a pomalejší (např.7/44, 7/45, 6/43, 6/44, atd).
 • Pořadatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu modelu, soutěžící přitom je povinnen demontovat zadní kolo, aby bylo možno zkontrolovat převody.
.


Soutěžní pravidla   M1:18   M1:24   M1:28   M1:32  

Technická pravidla pro kategorii 1:28
.
Základní ustanovení:
 • závodník je garantem toho, že jeho model odpovídá po celý průběh závodů technickým pravidlům
 • žádná část modelu nesmí poškozovat trať a její příslušenství (mantinely, bezpečnostní prvky, atd.)
 • ředitel závodu, rozhodčí nebo technický komisař má právo v průběhu závodu kdykoliv zkontrolovat kterýkoliv přihlášený model do závodu, zda odpovídá stanovené technické specifikaci pro danou závodní kategorii
Karosérie:
 • nesmí být průhledná a musí být barevně vyhotovená
 • musí mít průhledné přední sklo (tónovaní skel je povoleno, pokud neomezí funkčnost optického čipu)
 • imitace bočního a zadního zasklení je povolena
 • otevřená karoserie typu „spider“ nebo formule musí obsahovat figurínu jezdce nebo alespoň jeho podstatnou část (hlava, ramena, ruce)
 • při pohledu shora musí být kola zakrytá a nesmí přesahovat přes obrys karosérie (mimo karosérie typu formule)
 • legálnost použití karosérie posuzuje rozhodčí, a to zcela individuálně
Podvozek:
 • může být libovolné konstrukce s pohonem výhradně zadní nedělené nápravy
 • žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys použité karoserie
Přední nárazník:
 • k ochraně karosérie je povoleno použít průsvitný přední nárazník
 • může být od jakéhokoliv výrobce nebo amatérsky vyrobený
 • může v nezbytné míře přesáhnout maximální povolené rozměry modelu a pokud je přesáhne v jeho přední části, tak musí být ohnutý směrem nahoru
Pohon:
 • model smí být poháněný jen jedním motorem
 • model by měl být vybaven zpátečkou
 • jakákoliv pochybnost o legálnosti motoru ze strany technických rozhodčí z něj činí motor nelegální
Pneumatiky:
 • povoleny jsou pneumatiky jen černé barvy
 • mazání pneumatik je povoleno nearomatickými mazadly, nesmí však zanechávat stopy na povrchu koberce
 • místo na otření pneumatik bude určeno při rozpravě
Baterie:
 • při použití baterie typu LiXx musí být tyto chráněny tak, aby se během jízdy nedaly náhodně poškodit
 • soutěžící zodpovídá za dodržení standardních bezpečnostních opatření při nabíjení akumulátorů a nese za tuto činnost plnou zodpovědnost. Zejména se doporučuje nabíjení LiPo akumulátorů v bezpečnostních obalech (Liposáčky)
RC výbava:
 • je povolena pouze taková, která splňuje platnou legislativu České republiky

.
Kategorie STOCK
.
Karosérie:
 • povolené komerčně prodávané od fy KYOSHO, IWAVER, X - MODS, RC PLANNING R246 a jim podobné
 • může byt amatérsky vyrobena z libovolného materiálu mimo tzv.lexanu a jiných čirých lisovaných hmot, u kterých by bylo potřebné dovážení na přípustnou hmotnost
 • tvar použité karosérie musí být shodný s tvarem karosérie dodávané výrobcem nebo tvarem skutečné předlohy. Při tom se neposuzují doplňky (např. zrcátka, stěrače, atp.)
 • přípustná minimální hmotnost - 30 g
Rozměry modelu:
 • max. šířka modelu : 82 mm
 • max. délka modelu s přítlačným křídlem : 190 mm
 • šířky kol: přední max.10 mm, zadní max.12 mm
 • povolené průměry kol: min.22 mm, max.26 mm
 • max. rozvor : 106 mm
Motor:
 • povolen pouze komutátorový řady 130, a to KYOSHO Standard, kat. č. MZ-09P
 • motor nesmí být žádným způsobem rozebírán, upravován. Záběh motoru se za úpravu nepovažuje
 • na vnějším plášti motoru se silou statorových magnetů nesmí udržet kovový element o hmotnosti 3 gramů
Baterie:
 • pohon modelu max.4 články nabíjecích akumulátorů AAA typu NiMH
.
Kategorie OPEN
.
Karosérie:
 • musí odpovídat polomaketě automobilu reálné předlohy
 • povoleno použití přítlačného křídla, které nesmí přesahovat max. šířku karosérie
 • zakázáno použití přídavných nárazníků přesahujících obrys karosérie
Rozměry modelu:
 • max. šířka modelu - 82 mm
 • max. délka modelu s přítlačným křídlem - 190 mm
 • max. rozvor - 106 mm
Motor:
 • libovolný
Baterie:
 • libovolné konstrukce s jmenovitým napětím max. 7,4 V
.


Soutěžní pravidla   M1:18   M1:24   M1:28   M1:32  

Technická pravidla pro kategorii 1:32
.
Základní ustanovení:
 • závodník je garantem toho, že jeho model odpovídá po celý průběh závodů technickým pravidlům
 • žádná část modelu nesmí poškozovat trať a její příslušenství (mantinely, bezpečnostní prvky, atd.)
 • ředitel závodu, rozhodčí nebo technický komisař má právo v průběhu závodu kdykoliv zkontrolovat kterýkoliv přihlášený model do závodu, zda odpovídá stanovené technické specifikaci pro danou závodní kategorii
Karosérie:
 • nesmí být průhledná a musí být barevně vyhotovená
 • musí mít průhledné přední sklo (tónovaní skel je povoleno, pokud neomezí funkčnost optického čipu)
 • imitace bočního a zadního zasklení je povolena
 • legálnost použití karosérie posuzuje rozhodčí, a to zcela individuálně
Podvozek:
 • může být libovolné konstrukce s pohonem výhradně zadní nedělené nápravy
Přední nárazník:
 • k ochraně karosérie je povoleno použít průsvitný přední nárazník
 • může být od jakéhokoliv výrobce nebo amatérsky vyrobený
 • může v nezbytné míře přesáhnout maximální povolené rozměry modelu a pokud je přesáhne v jeho přední části, tak musí být ohnutý směrem nahoru
Pohon:
 • model smí být poháněný jen jedním motorem
 • model by měl být vybaven zpátečkou
Pneumatiky:
 • povoleny jsou pneumatiky jen černé barvy
 • mazání pneumatik je povoleno nearomatickými mazadly, nesmí však zanechávat stopy na povrchu koberce
 • místo na otření pneumatik bude určeno při rozpravě
Baterie:
 • při použití baterie typu LiXx musí být tyto chráněny tak, aby se během jízdy nedaly náhodně poškodit
 • soutěžící zodpovídá za dodržení standardních bezpečnostních opatření při nabíjení akumulátorů a nese za tuto činnost plnou zodpovědnost. Zejména se doporučuje nabíjení LiPo akumulátorů v bezpečnostních obalech (Liposáčky)
RC výbava:
 • je povolena pouze taková, která splňuje platnou legislativu České republiky

.
Kategorie TRUCK
.
Karosérie:
 • musí odpovídat polomaketě automobilu reálné předlohy
 • boční okna nemusí obsahovat zasklení, avšak musí být vyřezána
 • kabina musí obsahovat figurínu jezdce nebo alespoň jeho podstatnou část (hlava, ramena, ruce a část volantu)
 • v zadní část se musí nacházet točna. Její naznačení nálepkou nebo kresbou není dovoleno
 • nesmí být doplněna o žádné přídavné křídla, spoilery a jiné doplňky zlepšující její aerodynamiku, které skutečný vzor nemá
 • může byt amatérsky vyrobena z libovolného materiálu mimo tzv.lexanu a jiných čirých lisovaných hmot, u kterých by bylo potřebné dovážení na přípustnou hmotnost
 • může se použít karosérie komerčně zhotovená pro závody SRC či popřípadě i z hračky vyhotovené v měřítku 1:32
 • přípustná minimální hmotnost: 50 g
Podvozek:
 • při pohledu shora musí být kola zakrytá a nesmí přesahovat přes obrys karosérie, je tolerován pouze nezbytný přesah maketových krytů předních kol
Rozměry modelu:
 • určeny rozměrovým plánkem
 • popis rozměrů:
    a) max. šířka karosérie : 87 mm
    b) max. šířka přes kola : 85 mm
    c) max. délka : 190 mm (včetně nárazníků)
    d) min. rozvor : 105 mm
    e) max. rozvor : 120 mm
    f) min. výška stojícího modelu v nejvyšším bodě kabiny : 70 mm
    g) max. šířka předního kola : 9 mm
    h) max. šířka zadního kola : 16 mm
    i) v zadním kole musí byť naznačena „dvojmontáž“, a to min.1 mm širokou a hlubokou drážkou
    j) povolené průměry kol: min.22 mm, max.26 mm
Modely TRUCK
 • Modely TRUCK jsou rozděleny podle typu pohonu na Truck-Stock a Truck-Open. Při prezenci v den závodu soutěžící upřesní definici svého Trucku. Obě kategorie jezdí současně. Sleduje se výsledek v absolutním pořadí, avšak soutěžící jedoucí v kategorii Truck-Stock budou vyhlášení jako podkategorie.
Truck-Stock:
Motor:
 • povolené jsou pouze tyto motory: Atomic Stock (AR-030 a AR-030-V), Atomic Standart (AR-076-BB), Atomic Stock Plus 17mm (MO-028), Atomic Stock ZF 17mm (MO-031), Atomic Stock R (MO-006), Kyosho XSpeed (MZW8P), Kyosho Standard (MZ09P). Motory nesmí být nijak upravovány pro zvýšení výkonu.
Baterie:
 • 4x AAA NiMH 1,2-1,25V na článek
Převody:
 • 1:6,14 (7/43z) a pomalejší (např.7/44, 7/45, 6/43, 6/44, atd).
 • Pořadatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu modelu, soutěžící přitom je povinnen demontovat zadní kolo, aby bylo možno zkontrolovat převody.
Truck-Open:
Motor:
 • libovolný
Baterie:
 • libovolné konstrukce s jmenovitým napětím max. 7,4 V
.